Iedvesmojoties no dažādiem humānās pedagoģijas virzieniem, Kukarambā  ir izveidota sava pedagoģiski kukarambiskā pieeja. Kukarambā tic bēŗna iedzimtajam potenciālam, dabiskai attīstībai. Apkārtējā vide tiek uzlūkota kā „skolotājs” gan šaurākā nozīmē – iekārtojot un pielāgojot telpas un materiālus bērnudārzā, gan plašākā – saglabājot saikni ar dabu un norisēm tajā.

Mums patīk Montesori strukturētā un pamatotā pieeja, kurā tiek ņemta vērā bērna individualitāte, konkrētā brīža attīstības vajadzības un patstāvība. Mums patīk Valdorfpedagoģijas radošums, estētiskās kategorijas, fantāzijas attīstība un garīguma novērtēšana. Bet visvairāk mums patīk Reggio Emilia pieejas cieņpilnā un atbalstošā attieksme pret bērnu un viņa domām, sajūtām un emocijām, vēlme pētīt un mācīties kopīgi, radošie projekti un daudzveidīgā sadarbība.

Visu šo pieeju pamatā ir cieņa pret bērnu, viņa vajadzību izprašana un ticība labajam. Šie ir principi, kam Kukarambā tic un uz ko balstās ikdienas darbā ar bērniem:


Kukarambas pamatnostādnes  Ko tas sniedz bērnam? Kā to var redzēt bērnudārza vidē?
Cieņa pret bērnu kā pret patstāvīgu, neatkarīgu un domājošu būtni Neatkarības, patstāvības attīstīšanās Vide fiziski pielāgota, piemērota, droša un ērta bērnam. 
Bērna individuāla attīstība, kas noris savā tempā, individuālas aktuālās intereses un attīstības vajadzības Spēja pieņemt lēmumus, izvēlēties, gribēt, uzņemties atbildību Sagatavota un sakārtota vide, daudzpusīgas individuālās  izvēles iespējas, pietiekams materiālu klāsts
Nepieciešamība pēc dabiskas vides, kurā bērns darbojas un nenogurst, iespēja izvēlēties būt vienam / kolektīvā Apmierināta vajadzība pēc komunikācijas, atpūtas. Harmonija Telpas plānojums paredz šādas iespējas – mazi „namiņi”, iespēja pabūt vienatnē, relaksācijas stūrīši.
Nepieciešamība pēc ritma, režīma, mierīgas darbošanās, fiziskas aktivitātes un norūdīšanās Līdzsvarota personība Sakārtots dienas režīms, regulāras pastaigas, sava āra teritorija, kas ir kā papildinājums iekštelpām, un kurā bērni var darboties brīvi. Pārdomāts telpu dizains, mierīgi toņi.
Vēlme darboties, pētīt, prieks no izziņas procesa, dabiskā interese, kas piemīt bērnam. Darbošanās ar īstām lietām reālā vidē. Ieinteresēts un zinātkārs bērns Piemērots materiālu klāsts, pieejams bērniem pastāvīgi. Sajūtu materiāli. Praktiskie materiāli iekļauti ikdienā.
Iespēja radoši un brīvi rotaļāties Radošuma, iztēles un fantāzijas attīstība Vienkāršas, kvalitatīvas rotaļlietas, dabas materiāli. Konstruēšanas zona. Audzinātājas, kas ir aizrautīgas, un kas labprāt spēlējas pašas.
Ticība brīnumam, pasakas un fantāzija Saglabāta aizrautība, spēja priecāties un brīnīties par pasauli Pasakas, dzejoļi. Folklora,  mitoloģija – Kukarambā pasaule tiek izpētīta diezgan zinātniski, tomēr tajā ir vieta arī rūķiem un mājas mošķiem, un pat kādam vienradzim... 
Ticība labajam bērnā – iekšējā kārtības mīlestība, vajadzība pēc harmonijas, spēja cienīt sevi un citus Indivīds, kas spēj iekļauties sabiedrībā un rēķinās ar citiem  Emocionālā audzināšana kā prioritāte. Grupas noteikumi, draudzīgas un humānas disciplinēšanas metodes.
Attīstība caur sajūtām un darbību, nevis frontālas nodarbības un lekcijas Bērns, kas mācās dabiski, apzinās sevi un pasauli ap sevi Sajūtu kaste. Brīvas darbošanās iespējas, materiālu kombinēšana. Bērna iniciatīvas atbalstīšana.
B/d + vecāki = normāla un nepieciešama sadarbība Spēja sadarboties, konstruktīvi diskutēt, risināt problēmas. Individuālas tikšanās ar vecākiem, iespēja iesaistīties ikdienā.  Bērnudārzs, kas ir atvērts vecākiem.